ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Posted by admin 02/04/2021 0 Comment(s)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Στoν Ασπρόπυργο Αττικής σήµερα την 4η Μαρτίου 2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 µ.µ. συνήλθαν οι µέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής στην θέση Σχοινέζα όπου και η έδρα αυτής, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση χωρίς πρόσκληση, σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφο 5 του Ν.4548/2018. 

Δείτε περισσότερα εδώ